Zhu Jia Jiao

Zhu Jia Jiao, an ancient water town which flourished during the Ming Dynasty (1368–1644) just 60 km from Shanghai. Zhu Jia Jiao is in the county of Qing Pu in the province of Shanghai.Copyright: ©Hannu Korpinen