Ghangzhou

Jiangsu

You will find Ghangzhou, Jiangsu from Shanghai about 160 km on the way to Nanjing.Copyright: 2006 Hannu Korpinen